ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

Myanmar Christian Literature group မွဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသစ္ က်မ္းမိတ္ဆက္ျခင္း စာအုပ္မွ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္က်မ္း ကိုထပ္ဆင့္ တင္ျပပါသည္။ Continue reading