ေပါလုႏွင့္ေရာမလက္ေအာက္ခံရွိအသင္းေတာ္မ်ား

Christian Literature Centre (CLC) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ အသင္းေတာ္ သမိုင္းစာအုပ္မွ အခန္း (၅) (ေပါလုႏွင့္ေရာမ လက္ေအာက္ခံ ရွိအသင္းေတာ္မ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ တင္ျပထားပါသည္။ Continue reading