Global Day of Prayer for Burma

Global Day of Prayer for Burma
ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဆုေတာင္းရာေန
March 11, 2012 (Sunday)

ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ဒု ေစာင္ ၇း၁၄-၁၅
၁၄ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတို႔သည္ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကိုလႊဲေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္မည္။ သူတို႔အျပစ္ကိုေျဖ၍ သူတို႔ကိုခ်မ္းသာေပးမည္။ ၁၅ ငါၾကည့္ရႈမည္။ ဤအရပ္ဌာန၌ ဆုေတာင္းေသာ စကားကို ငါနားေထာင္မည္။ ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္ရွိ ခရစ္ေတာ္၌ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးတို ့အား အသင္းေတာ္၏ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းအဖြဲ ့မွေန၍ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဆုေတာင္းရာေန ့အတြက္ အဆက္မျပတ္ သံကြင္းဆက္ကဲ့သို ့ ဆုေတာင္းျခင္း (Chain Prayers) ျဖင့္ အဖဘုရားသခင္ တပါးတည္း သာလွ်င္ ေပးႏိုင္ေသာ ဘုရာသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စည္းလံုးညြတ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းမ်ား ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္တကြ ကၽြႏ္ုပ္တို ့အားလံုးရရွိခံစားလာၾကေစရန္ အတူတကြဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆက္ကပ္ပါ၀င္နုိင္ငံဖို ့ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ ့တစ္ဦးစီ၌ ဘုရားသခင္ထံမွ လႈံ ့ေဆာ္ေဖာ္ျပလာေသာ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသာမက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆြက္၍ ဆုေတာင္းေပးေစလိုပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏နာမ၌

ကရာနီျမန္မာ အသင္းေတာ္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအဖြဲ ့
၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ ့

________________________________________

 1. ျမန္မာျပည္တြင္းရွိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုး၏အက်ိဳးကို ဘက္စံုမွဆထက္တပိုးေဖာ္ေဆာင္ နုိင္ေသာ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္မႈႏွင့္တကြ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့ အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ ့ အစည္းမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚေပါက္လာေစရန္။ျ
 2. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ နုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးအတြက္ ေရရည္အဓြန္ ့ရွည္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တရားမ်ွတမႈ၊ တရားဥပေဒစိုမိုးမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို ့ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးနုိင္ငံေသာ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေပၚျဖစ္ထြန္းေစရန္။
 3. အစုိးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ့မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ မ်က္ႏွာစံုညီပဏမ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အမိေျမ၌ အိုးအိမ္အတည္ တက်နွင့္ ျပန္လည္ေနထုိင္ခြင့္ရေရး၊ စစ္မက္ေဒမ်ားျပန္လည္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး၊ တန္းတူညီမ်ွခြင့္ရေရး စသည္တုိ ့အတြက္ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုစသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ဘုရားရွင္အတူပါရွိရန္
 4. လာမည့္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန ့တြင္းက်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ – တရားမွ်တမႈရွိၿပီး၊ ျပည္သူဆႏၵ ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးသည္ပို ့နုိင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်င္တင္ေျမာက္ ခြင့္ရရွိေစရန္
 5. ျမန္မာနုိင္ငံတိုးတက္ေကာင္းမြန္သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ နုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးဂ႑အသီးသီးတြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလံုးအတြက္
 6. ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ခရစ္ေတာ္ကို မသိရွိၾကေသးေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးအတြက္
 7. ျမန္မာျပည္နယ္စပ္ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံုေနရေသာ စစ္ေျပးသူမ်ား အပါအ၀င္ တျခားဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ားတြင္း အိုးအိမ္းမဲ့ ေျပးလႊားေရႊ ့ေျပာင္းခိုေအာင္းအသက္ရွင္ေနထုိင္ေနရသူမ်ားအတြက္ (Internally Displaced People)
 8. ျမန္မာနုိ္င္ငံမ်ားရွိ မုဆိုးမမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ မတရားသျဖင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မဲ့၊ နာမက်န္း၍ စား၀တ္ေနေရးၾကပ္တည္းေနသူမ်ားအတြက္
 9. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားလံုး ဘုရားရွင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္အျဖစ္လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္နုိင္ရန္အတြက္
 10. ျမန္မာနို္င္ငံရွိ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးနွင့္ ဂုိဏ္းဂဏေပါင္းစံုမွာ အသင္းေတာ္မ်ား၊ အသင္းေတာင္အသီးသီးရွိ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ားအတြက္
 11. ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မိမိတုိ ့ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မိဘ၊ ေမာင္ႏွစ္မ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိသဂၤဟ၊ ဆရာသမားမ်ားအတြက္။
 12. ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဧ၀ံေဂလိသာသနာအတြက္ သာသနာျပဳေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသခံျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံရေသာသူမ်ားတို ့အတြက္
 13. ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဖိုးသူေတာ္သာသနာအတြက္
 14. ျမန္မာႏုိင္ငံဂိုဏ္းေပါင္းစံုဆုေတာင္းေရးရာ ေကာ္မတီမွ နာယကမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့၀င္မ်ားတို ့အတြက္
 15. ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဓမၼသဘင္အတြက္
 16. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဂိုဏ္းဂဏအသီးသီးရွိ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္
 17. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓမၼပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို ့တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားတို ့ အတြက္
 18. ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္နားေညာင္းအေျဖေပးရန္
 19. ျမန္မာနုိ္င္ငံသည္ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးေသာတုိင္းျပည္ အသင္းေတာ္ သာသနာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ လာေစရန္
 20. စား၀တ္ေနေရးၾကပ္တည္းမႈအပါအ၀င္ အခက္အခဲတမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အမိေျမကိုစြန္ ့ခြာၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဒူဘုိင္းစသည့္ အျခားနုိင္ငံမ်ားတြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္လုပ္၀မ္းစာေျဖရွင္း ေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ သူတို ့၏မိသားစုမ်ား၏
 21. UNHCR ဒုကၡသည္အစီအစဥ္နွင့္ တပါးနုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ရာတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားငယ္၍၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲႀကံဳေနရေသာ ျမန္မာျပည္ဖြားမိသားစုမ်ားအတြက္
 22. ျပည္ပေရာက္ ယံုၾကည္သူ ျမန္မာျပည္ဖြားႏွင့္ ျမန္မာႏြယ္ပြားတို ့၏ အသင္းသင္းေတာ္အသီးသီး ခရစ္ေတာ္၌သာ၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားႀကီးၿပီး အမိျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ မိမ္ိေနထို္င္ရာနုိင္ငံအတြက္ ပိုမိုထြန္းလင္ေသာ အလင္းျဖစ္ေစရန္
 23. ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို ့ တုိင္းျပည္၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းအခ်ိန္ကာလာ၌ပင္ အေျခအေနကို မၾကည့္ပဲ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစား၍ အားယူကာ ရဲရင့္ျခင္းရွိမည့္အေၾကာင္း

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၁၈း၇
၇ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ ေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ညဥ့္ေန႔မျပတ္ ေအာ္ဟစ္၍ေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ဘက္၌ တရားမစီရင္ဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ။ ၾကာျမင့္စြာသည္းခံေတာ္မူမည္ေလာ။

ကြင္းဆက္ဆုေတာင္းအခ်ိန္ဇယား – Chain Prayer Schedule
(March 10, 2012 Noon to March 11, 2012 Noon)

March 10, 2012 (Saturday)
1.Noon – 01:00 PM Sayama Hkun Ja
2.01:00 – 2:00 PM Sayama Ngaik Pui
3.02:00 – 03:00 PM Ma Nyi Ma Lay
4.03:00 – 04:00 PM Ma Mansen
5.04:00 – 05:00 PM Ma Mawchi
6.05:00 – 06:00 PM Ma Bawk Seng
7.06:00 – 07:00 PM Ko Thaungno
8.07:00 – 08:00 PM Sayama Awi Khawm
9.08:00 – 09:00 PM Ma Hkun Shaung
10. 09:00-10:00 PM Ma Neam
11. 10:00 – 11:00 PM Ma Hka
12. 11:00 – Midnight Sayama May Paw

March 11, 2012 (Sunday)
13. Midnight – 01:00 Ma Thida
14. 01:00 – 02:00 AM Dr. Cherry Waing
15. 02:00 – 3:00 AM Ma Naw Hla Kyi
16. 03:00 – 04:00 AM Naw Sway Sway Paw
17. 04:00 – 05:00 AM Aunty Kathi Lone
18. 05:00 – 06:00 AM Aunty Ja Dim
19. 06:00 – 07:00 AM Aunty Seng Hkam
20. 07:00 – 08:00 AM Ma Toe Toe Khaing
21. 08:00 – 09:00 AM Naw Mu Mu
22. 09:00 – 10:00 AM Sayama Marlene
23. 10:00 – 11:00 AM Dr. Seng Ra
24. 11:00 – Noon Rev. Saw Ler Htoo

Leave a Reply