ဘုရားရွင္ေၾကာင့္သာ…

wathanဘုရား ရွင္ေၾကာင့္ အသက္ အႏၱရယ္ ေဘးမွ ခ်မ္းသာ ခြင့္ ရခဲ့သူ မ၀သန္ ၏ သက္ေသခံခ်က္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂….. (နားဆင္ရန္)