မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို တင္ျပျခင္း

cherrywaingJanuary 20, 2013:  ကရာနီ ျမန္မာ အသင္းေတာ္၏ မိဘမဲ့ကေလး သူငယ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံ ေရး ေကာ္မီတီ (Orphanage Supporting Committee) က ၂၀၁၂ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ေဒါက္တာ ခ်ယ္ရီ၀ိုင္း မွအစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း (နားဆင္ရန္)

Leave a Reply