အန္တီလတ္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

latFebruary 3, 2013; အသင္းေတာ္၏ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီမြမ္းျခင္း ေန႔တြင္ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ အန္တီ လတ္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား …. (နားဆင္ရန္)

Leave a Reply