ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

UkamJuly 28, 2013; U Kam’s  testimony on Judson Sunday 2013 at Calvary Burmese Church.   (Video)

.

.

amazing grace

Hymn Story
Amazing Grace

wathan

ဘုရားရွင္ေၾကာင့္သာ
Dec 16, 2012

thanksgiving3

ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

joel_osteen300_1

ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္

Leave a Reply