ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ ရာဇ၀င္ (ဗက္လင္ၿမိဳ႕ ငယ္)

ibrooph001p1နားေထာင္၍ ေကာင္းေသာ ဤခရစၥမတ္ ဓမၼသီခ်င္းကို ၁၉ ရာစု အတြင္းတြင္ နာမည္ႀကီး တရားေဟာဆရာႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ေသာ Phillips Brooks က ေရးစပ္ခဲ့သည္။  Continue reading

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (All the way my savior leads me)

သီခ်င္းစာသား – ဖန္နီ ေဂ် ခရိုစ္ဘီ (၁၈၂၀-၁၉၁၅)
ေတးေရး – ေရာဘတ္ေလာ္ရီ (၁၈၂၆-၁၈၉၉)

“ေကာင္းေသာသူ၏ ေျခရာတို႔ကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပဲ့ျပင္၍၊ သူသြားရာလမ္းကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူ၏” (ဆာလံ ၃၇း၂၃)။

ဤ ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္းမွာ  Continue reading

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (Blessed Assurance)

သီခ်င္းစာသား – Fanny J. Crosby
သံစဥ္စပ္ဆိုသူ  – Phoebe P. Knapp

“ငါတို႔သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသေဘာရွိ၍ ၀ိစိကိစၧာ ႏွင့္ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္လ်က္၊  Continue reading

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (A Mighty Fortress is Our God)

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕ရိုး၊ ငါ့ကိုကယ္လႊတ္ေသာသခင္၊ ငါ၏ဘုရား၊ ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊ ငါ၏ရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)။ Continue reading

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (How Great Thou Art)

အဂၤလိပ္သီခ်င္းစာသား – စတူး၀ပ္ ေက ဟုိင္း (၁၈၉၉)
သံစဥ္ – စတူး၀ပ္ ေက ဟုိင္း ႏွင့္ Manna Music

PDF version for who doesn’t have Myanmar font

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။  Continue reading

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (ရွိသည့္အတိုင္း Just As I Am)

သီခ်င္းစာသား –  Charlotte Elliott ၁၇၈၉-၁၈၇၁ 
ေတးေရး  – ၀ီလ်ံ၊ ဘီ၊ ဘရက္ဘာရဂီ ၁၈၆၁ – ၁၈၆၈
ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။  Continue reading

ပလႅင္ေတာ္စြန္႔ျခင္းက်ဴး (ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္)

Thou Didst Leave Thy Throne               ပလႅင္ေတာ္စြန္႔ျခင္းက်ဴး

1.     ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္စြန္႔၍
ေျမႀကီးေပၚကၽြႏ္ုပ္တြက္ၾကြၿပီ Continue reading

ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား What a friend we have in Jesusသီခ်င္းစာသား –        Joseph Scriven (1819-1886)

သံစဥ္            –        Charles Crozat Converse

“အေပါင္းအေဘာ္မ်ားေသာသူသည္ အက်ဳိးနည္းရွိတတ္၏။ မိတ္ေဆြမူကား၊ ညီအစ္ကိုစြဲကပ္ သည္ထက္သာ၍စြဲကပ္တတ္၏။” (သုတၱံ ၁၈း၂၄) Continue reading