ေသာမ ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ခရစ္ယာန္မ်ား

ေသာမဟာ အင္မတန္ရိုးသားတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္က သူ ႀကိဳသြားၿပီး ေနရာျပင္ဆင္ထားမယ္ လို႔ ၿမြက္ဆိုတဲ့ အခါ ေသာမက ရိုးရိုးစင္းစင္း ျပန္ေမးလိုက္တယ္။ Continue reading

ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ (Rev. Saw Ler Htoo)

ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ေန႔ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေဟာတဲ့တရားေဒသနာျဖစ္ပါတယ္။
အာလံုးခြန္အားရၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Praise God by 3 couples on Christian family Sunday (Calvary Burmese Church)