ေနာင္တရၾကေလာ့ – Sayama Hkawn Ja Nahpaw

ရွင္မသဲခရစ္၀င္ ကိုၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယရႈရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Public Sermon မွာ ပထမဆံုး ေဟာတဲ့တရား ရဲ႕ အဓိကဟာ ေနာင္တရ ၾကပါဆိုတဲ့ အရာကို ေတြ႕ရတယ္…ဒါတင္မက ႏွစ္ျခင္းဆရာ ဗတၱိဇ့ဆရာ ေယာဟန္ ကလည္း ေနာင္တရဖို႔ ေဟာဒါကို ေတြ႕ရတယ္….

Lesson From King David

ဧၿပီ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ ဆရာမေခါန္ဂ်ာ က ဒါ၀ိဒ္ ဘုရင္ႀကီးအားျဖင့္ သင္ခန္းစာယူၿပီး ခြန္အားယူရန္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒါ၀ိဒ္ ဘုရင္ႀကီးဟာ အျပစ္ႀကီးသူျဖစ္ေပမယ့္  Continue reading