ေနာင္တရၾကေလာ့ – Sayama Hkawn Ja Nahpaw

ရွင္မသဲခရစ္၀င္ ကိုၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယရႈရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Public Sermon မွာ ပထမဆံုး ေဟာတဲ့တရား ရဲ႕ အဓိကဟာ ေနာင္တရ ၾကပါဆိုတဲ့ အရာကို ေတြ႕ရတယ္…ဒါတင္မက ႏွစ္ျခင္းဆရာ ဗတၱိဇ့ဆရာ ေယာဟန္ ကလည္း ေနာင္တရဖို႔ ေဟာဒါကို ေတြ႕ရတယ္….