မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ရတနာမ်ား

Awikhawm  ကမာၻသမိုင္း မွာ အထင္ရွားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွ ကို အဓိက ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သူ (၃)ေယာက္ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ညး္ဘဲ ျဖစ္တယ္။ Continue reading

What Do You Have In Your Hand?

Awikhawmမိတ္ေဆြ…သင့္လက္ထဲမွာ ဘာရွိသလဲ? မိိတ္ေဆြ ရဲ႕လက္ထဲမွာ မရွိတဲ့အရာ (ေငြေၾကးခ်မ္းသာ၊ အာဏာ) ထက္၊ ရွိတဲ့အရာ (ဘာမဆို) ကိုဘုရားသခင္ အသံုးျပဳခ်င္တယ္။ ေမာေရွ လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့အရာက ေတာင္ေ၀ွးကေလး တစ္ေခ်ာင္းသာျဖစ္တယ္။ Continue reading

Handle All Your Troubles To God

AwikhawmHandle All Your Troubles To God,  April 29, 2012 ရက္ေန႔တြင္ ေဟာေသာ Pastor Awi Khawm Huai ၏ တရားေဒသနာ  “သင္၏ ဒုကၡ  ျပႆနာ အားလံုး” ခရစ္ေတာ္ကို အပ္လိုက္ပါ။ 2006 Grammy Award တြင္ ဆုရခဲ့ေသာ American idol  Continue reading