မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ရတနာမ်ား

Awikhawm  ကမာၻသမိုင္း မွာ အထင္ရွားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွ ကို အဓိက ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သူ (၃)ေယာက္ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ညး္ဘဲ ျဖစ္တယ္။ ဆရာမ Awi Khawmဆရာမ Awi Khawm ၏ ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္၏ အမ်ဳိးသမီးေန႔ (စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂) တြင္ ေဟာေသာ တရားေဒသနာ… (ေဒသနာ နားဆင္ရန္)

Leave a Reply