သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၂)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း။
အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္  ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီးနွင့္ အရာခပ္သိမ္း တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး ပထမဦးဆံုးေသာ လူသားျဖစ္သည့္ အာဒံနွင့္
ဧဝတို႔ကို လည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ၏။ အာဒံ နွင့္ ဧဝ သည္ ဧဒင္ဥယ်ဥ္ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းစာတန္လွည့္ဖ်ားမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကမစားရဟုတားျမစ္ထားေသာ အသီးကိုစားျခင္းအားျဖင့္ လူသားအားလံုး အျပစ္ႏံံြထဲသို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။

အျပစ္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ေရျဖင့္ေဆးေၾကာရန္အတြက္ တကမာၻလံုး ေရလြမ္းေစခဲ့သည္။ ဘုရားကိုခ်စ္ေသာ ေနာဧနွင့္မိသားစုသာ ေရေဘးမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ (Babel) ေမွ်ာ္စင္ကိုတည္ေဆာက္ျပီးဘုရားသခင္ကိုအမီွျပိဳင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾကေသာ လူသားမ်ားကိုဘာသာစကား ကဲြျပားေစျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္က တစ္ကမၻာလံုးသို႔ၿဖန္႔လိုက္သည္။

အာျဗဟံအား နိုင္ငံသစ္တစ္ခု၏ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟုကတိေတာ္ေပးျပီး၊ ၄င္း၏ေမြးရပ္ဌါေနမွမည္သည့္ အရပ္ဟုအေသအခ်ာမသိေသးေသာအရပ္သို႔ ထြက္ခြါေစခဲ့သည္။ အခိ်န္ကား၊ ခရစ္ေတာ္မေမြးဖြါးခင္နွစ္ ေပါင္း၁၈ဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔။ အာျဗဟံ၏သား ယာကုပ္ေခၚ အစၥေရးလ္တြင္ သား ၁၂ ေယာက္ရိွျပီး၊ မ်ဳိးႏြယ္စု ၁၂ စုရိွသည့္အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ အစၥေရးလ္၏သားေယာသပ္ (Joseph) သည္သူ႔ အကိုမ်ား၏ ေရာင္းစားျခင္းကိုခံရျပီး အဲဂုတၱဳ ေခၚအီဂ်စ္နိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ တစ္ဦးျဖစ္ လာသည္။  မိုးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္ ေယာသပ္၏ဖခင္အစၥေရးလ္နွင့္ က်န္ရိွေနေသးသည့္ညီအစ္ကို ၁၁ ေယာက္ သည္လည္း အီဂ်စ္နိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္။ ေယာသပ္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အီဂ်စ္လူမ်ဳိးတို႔၏  ကြ်န္သေဘာက္ဘဝျဖင့္အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္နွစ္ေပါင္း ၄ဝဝ ခန္႔ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအခိ်န္ကားခရစ္ေတာ္မေပၚခင္နွစ္ေပါင္း ၁၂၅ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ကျဖစ္သည္။


အစၥေရးလ္လူမို်းမ်ားကိုအမ်ဳိးျဖဳတ္ရန္ဟူေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေမြးဖြါးလာသည့္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးေယာကၤ်ားေလးတိုင္းကို အီဂ်စ္ဘုရင္၏အမိန္႔ျဖင့္ သတ္ျပစ္ေသာ္လည္း ေမာေရွ (Moses) သည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရံုမက ဘုရင့္သမီးေတာ္၏ေမြးစားျခင္းကိုခံရသည္။ ေမာေရွ၏ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္အစၥေရးလ္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အီဂ်စ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာၾကျပီး အီဂ်စ္နိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ဖက္တြင္ရိွသည့္ ခါနန္ျပည္ (ယေန႔လက္ရိွအစၥေရးလ္နိုင္ငံ) ၏နယ္နမိတ္အထိ၊ဆိုင္းနိုင္းသဲကႏာၱရကိုျဖတ္သန္းျပီးေရာက္ရိွလာၾကသည္။ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးတို႔အား လြတ္လပ္ ခြင့္မေပးခ်င္ေပးခ်င္ဘဲ အီဂ်စ္နိုင္ငံမွထြက္ခြါခြင့္ေပးလိုက္ရေသာ အီဂ်စ္ဘုရင္မွာ (Ramesses II) ဘုရင္ႀကီး ျဖစ္သည္ဟု သမိုင္းသုေသသီမ်ားကယူဆထားသည္။ ဘုရားသခင္၏စကားကိုနားမေထာင္ျခင္းနွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ရက္ ၄ဝ သြားရမည့္ခရီးကိုနွစ္ေပါင္း ၄ဝသြားခဲ့ရသည္။

ဘုရားသခင္က သူတို႔ လိုက္နာရမည့္ပညတ္ေတာ္ (၁ဝ)ပါးကိုဤခရီးလမ္းခုလတ္တြင္ေပးခဲ့သည္။ခရီးဆံုးျဖစ္ေသာခါနန္ျပည္ကိုမဝင္ေရာက္နိုင္ခင္ မွာပင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာေရွေခၚေတာ္မူျခင္းခံရသျဖင့္၊ ေယာရႈ ကဆက္လက္၍ ဦးေဆာင္ျပီး ခါနန္ျပည္ ကိုစီးနင္းသိမ္းပိုက္ကာ အစၥေရးလ္နိုင္ငံကိုထူေထာင္သည္။ အီဂ်စ္နိုင္ငံမွစတင္ထြက္ခြါခဲ့စဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားထဲမွ ေယာရႈ နွင့္ကာလက္သာလွ်င္ ခါနန္ျပည္ကိုဝင္ခြင့္ ရၾကျပီး၊ က်န္သည့္သူမ်ားသည္ လမ္းခုလတ္တြင္ ေမြးဖြါးသည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ထိုအခိ်န္မွစျပီးနွစ္ေပါင္း၂ဝဝ ခန္႔ အတြင္းဘုရင္ဟူ၍မရိွခဲ့ဘဲ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေဒေဘာရ၊ ဂိဒုန္၊ နွင့္ လူသန္ႀကီး ရံွဆုန္ကဲ့သို႔ေသာ  ဘုရားသခင္အထူးေရြးခ်ယ္ထားသည့္သူမ်ားက အစစအရာရာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား ေခတ္ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္  ‘ဟနၷ’ဟုေခၚေသာအေမတစ္ေယာက္ သည္ သူမ၏သားငယ္ မေမြးဖြါးခင္ကပင္ တသက္လံုးဘုရားသခင္၏အေစခံကၽြန္ ျဖစ္ေစပါမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ထံ အပ္နံွဆုေတာင္းသည္။ မိခင္ႀကီး ဟႏၷ ၏သားသည္ ေနာင္တြင္ပေရာဖက္ရွေမြလ(Samuel) ျဖစ္လာသည္။ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အတန္တန္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ခရစ္မေပၚခင္နွစ္ေပါင္း ၁ဝ၅ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ‘ေရွာလု’ ဆိုသူအား အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပထမဦးဆံုးေသာဘုရင္အျဖစ္ ပေရာဖက္ ရွေမြလက ဘိသိက္ေပးခဲ့သည္။ ဘီစီ ၁ဝဝဝ ခန္႔ေရာက္ေသာအခါ သိုးေက်ာင္းသားကေလး ဒါဝိဒ္ (David) သည္ပါလက္စတိုင္း စစ္သူရဲ လူသန္ႀကီး ေဂါလိယက္ကို အနိုင္ယူသတ္ျဖတ္ကာအစၥေရးလ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္သည့္အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဒုတိယေျမာက္ေသာဘုရင္ႀကီးျဖစ္လာသည္။

ဒါဝိဒ္ဘုရင္မင္းႀကီး နတ္ရြာစံျပီး ေနာက္အရိုက္အရာကို သားျဖစ္ သူေရွာလမုန္ (Solomon) ကဆက္ခံကာ၊ ခမည္းေတာ္ ဒါ၀ိဒ္ မင္းႀကီး၏ စိတ္ကူးအိမ္မက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဂ်ရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ရန္အစီအစဥ္ကို ခရစ္ေတာ္မေပၚခင္ နွစ္ေပါင္း ၉၅ဝ ခန္႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ေရွာလမုန္မင္းႀကီးနတ္ရြာစံျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားျပီးနိုင္ငံနွစ္ျခမ္းကဲြသြားသည္။ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းကိုအစၥေရးလ္နိုင္ငံဟုေခၚျပီး၊ ေတာင္ဖက္ျခမ္း နိုင္ငံကို ေရွာလမုန္၏သားက မင္းလုပ္ႀကီးစိုးကာ’ယုဒ’ (Judea)

တိုင္းျပည္ဟု ေခၚသည္။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးရန္နွစ္ေပါင္း ၉ဝဝ ခန္႔လိုေသးသည္။ ထိုေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း အစၥေရးလ္နိုင္ငံမွာေရာ၊ ေတာင္ျခမ္းယုဒ တိုင္းျပည္တြင္ပါ မင္းအဆက္ဆက္ေျပာင္းလာခဲ့သည္။အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုေမ့ေလ်ာ့လာၾကျပီး တိုင္းတပါး မွလာသည့္ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ကိုးကြယ္လာၾကသည္။ ဘီစီ၇၂၂ တြင္ အဆီးရီးယန္း လူမ်ဳိးမ်ားက ေျမာက္ဖက္ျခမ္းျဖစ္သည့္အစၥေရးလ္ႏိုင္ငံ ကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ပေရာဖက္မ်ားက ရုပ္တုဆင္းတုကိုကိုးကြယ္ျခင္းမွေနာင္တရရန္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးေသာ္လည္းမလိုက္နာသည့္အဆံုး ဘုရားသခင္၏ဆံုးမျခင္းဒဏ္အျဖစ္ ေျမာက္ဖက္ ျခမ္း  အစၥေရးလ္နိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ ဆမားရီယား (Samaria) ျမိဳ႕သည္ အဆီးရီးယန္း လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ဖက္ျခမ္းယုဒတိုင္းျပည္တြင္လည္း ပေရာဖက္ေယရမိသည္ ရုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္ျခင္းမွေနာင္တရရန္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးေသာ္လည္း မလုိက္နာေသာေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုခံရျပီး ဘီစီ ၅၈၆ ခုနွစ္တြင္ ေဘဘီလံုအင္ပါယာ၏ က်ဳးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုခံရရံုမက ျမိဳ႕ေတာ္ ေဂ်ရုရွလင္တျမိဳ႕လံုးကို မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးေခ်မြျခင္းခံရျပီး ယုဒ တတိုင္းျပည္လံုး ေဘဘီလံုနိုင္ငံသို႔သံု႔ပန္းအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရသည္။

ေဘဘီလုံႏိုင္ေရာက္သြားေသာသူမ်ားထဲမွ ဘုရားသခင္အေပၚသစၥာေစာင့္သိ၍ ဆု မွန္မွန္ေတာင္းေလ့ရိွ ေသာ ‘ဒံေယလ’ သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း ခံရျပီး ရန္သူေဘဘီလံုနိုင္ငံ၏ နန္းတြင္း၌အင္ပါယာဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီး၏ေအာက္တြင္ အာဏာအရိွဆံုးေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။’ေယရေက်လ’ သည္ေဘဘီလံုနိုင္ငံေရာက္ သံု႔ပန္းမ်ားကိုအဓိက ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ အားေပးသူနွင့္အားကိုးအားထားရာ ပေရာဖက္ႀကီးျဖစ္လာသည္။

ဘီစီ ၅၃၈ တြင္ ေဇရုဗေဗလ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ယုဒတိုင္းျပည္သို႔ ပထမအသုတ္ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ရသည္။’ေဇရုဗေဗလ’ အမည္ ရိွသူ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေဂ်ရုရွလင္ျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ပင္ ေဂ်ရုရွလင္ျမိဳ႕သစ္ကိုျပန္တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ဘီစီ ၄၅၈ ခုနွစ္တြင္ ‘ဧဇရာ’ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒုတိယအသုတ္ ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ရသည္။ ဘီစီ ၅၃၉ ခုနွစ္တြင္ပါရွန္း ဘုရင္ႀကီး ‘ကုရု’ (Cyrus) က ေဘဘီလံုနိုင္ငံ ကိုသိမ္းပိုက္ျပီးသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘီစီ၄၃၂ ခုနွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအသုတ္သည္ ‘ေနဟမိ’ ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္

ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ရသည္။ ‘ေနဟမိ’ ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ‘ေဂ်ရုရွလင္’ ျမိဳ႕ရိုးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ရံု မွ်မက နိုင္ငံေရးနွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး သန္႔စင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘီစီ ၃၃၃ ခုနွစ္တြင္ ဂရိအင္ပါယာ မင္းႀကီး ‘အလက္ဇနၵရီးယားသည္ဂရိတ္’ က ပါရွန္းအင္ပါတခုလံုးကိုသိမ္း ပိုက္လိုက္ျပန္သျဖင့္ အစၥေရးလ္’ ႏိုင္ငံသည္လည္း ‘ဂရိ’ နိုင္ငံ၏ လက္ေအာက္အလိုလိုေရာက္သြားျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ဘီစီ ၃၂ဝ မွ ဘီစီ ၁၉၈ နွစ္အထိ အီဂ်စ္တို႔၏သိမ္းပိုက္မႈကို၄င္း၊ ဘီစီ ၁၉၈ ခုနွစ္ မွဘီစီ၆၃ ခုနွစ္အထိ ဆီးရီယား တို႔၏သိမ္းပိုက္မႈကို၄င္း ဆက္တိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ဘီစီ ၆၃ ခုနွစ္ တြင္ ေရာမဘုရင္ ‘ပြန္ေပ’ က က်ဳးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လိုက္ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြါးခဲ့သည့္ အခိ်န္တြင္ အစၥေရးလ္နိုင္ငံသည္ ေရာမ နိုင္ငံ၏ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္။ 

ဤသည္ကားဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာေခတ္ ကာလမွအေၾကာင္းအရာမ်ားေပတည္း။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
နာမေတာ္ျမတ္၌
ေသာင္းနိူး။

သမၼာက်မ္းစာအုပ္အေၾကာင္း (၃) >>>>