ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား What a friend we have in Jesusသီခ်င္းစာသား –        Joseph Scriven (1819-1886)

သံစဥ္            –        Charles Crozat Converse

“အေပါင္းအေဘာ္မ်ားေသာသူသည္ အက်ဳိးနည္းရွိတတ္၏။ မိတ္ေဆြမူကား၊ ညီအစ္ကိုစြဲကပ္ သည္ထက္သာ၍စြဲကပ္တတ္၏။” (သုတၱံ ၁၈း၂၄)

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက  “ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏ လက္ေတြ႕ သီအိုလိုဂ်ီမွာ သူ၏ ဓမၼသီခ်င္းပင္ျဖစ္သည္” ဟု လွလွပပ ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခ်စ္ေသာသူတစ္ ေယာက္ ဆံုးရံႈးရေသာအခါ၌ေသာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဓမၼသီခ်င္းတစ္ပုဒ္အားျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွား စရာအေတြ႕အႀကံဳတစ္စံုတစ္ရာကို ျပန္လည္သတိရေသာအခါ၌၄င္း၊ ဤအရာမွန္ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္သည္။
ထိုသို႔ေသာဓမၼသီခ်င္းမွာ “ငါတိုု႔ျပစ္ႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား” စသည့္သီခ်င္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စာေပအေရးအသား၌ စံတင္ရေလာက္သည္ဟုထင္မွတ္စရာမရွိေသာ္လည္း ၄င္းကို ပထမေရးသားသည့္ ၁၈၅၇ မွစ၍ ေရတြက္၍မရေသာ ဘုရားသခင္၏ လူတို႔အားစိတ္ သက္သာျခင္း၊ စိတ္ေၾကနပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစသည္။ ဤစကားလံုးမ်ားသည္ လူတို႔၏ အေျခခံက်ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည္ဟု ေျပာင္းလဲလာေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားအား သြန္သင္ေလ့ရွိေၾကာင္း သာသနာျပဳဆရာမ်ားက ဆိုသည္။ စာသားႏွင့္ သံစဥ္တို႔၏ ရိုးစင္းလြယ္ကူမႈတို႔သည္ ၄င္း၏ႏွစ္သက္စြဲလမ္းစရာေကာင္းျခင္းႏွင့္ ခြန္အား ပင္ျဖစ္ေစသည္။
Joseph Scriven သည္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာမိဘမ်ားမွ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒပ္ဗလင္၌ ေမြးဖြါးသည္။ သူသည္ ဒပ္ဗလင္၌ရွိေသာ ႀတိနီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ထြက္ျဖစ္သည္။ အသက္ (၂၅) ႏွစ္တြင္ မိမိတိုင္းျပည္မွထြက္ကာ ကေနဒါ၌ သြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္။ မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ထားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း ရင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ သူ၏အသက္တာ၌ Plymouth ညီအစ္ကိုမ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈက မိသားစုႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲေစ၍တစ္ေၾကာင္း၊ သူႏွင့္လက္ထပ္ရန္စီစဥ္ ထားသည့္ ဇနီးေလာင္းသည္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲမတိုင္ခင္ ရုတ္တရက္ေရနစ္ေသဆံုးသြားျခင္း ကတစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ Scriven သည္ ျခားနားေသာအသက္တာ၍ ပို၍ပို၍ အသက္ရွင္လာသည္။ ေတာင္ေပၚတရားေဒသနာ ကို အရွိအတိုင္းယူသည္။ သူ၏ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို အခမဲ့ေပးၿပီး၊ သူ၀တ္စားသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကိုပင္ ေ၀မွ်ကာ လုိအပ္ပါက လိုအပ္ေသာသူမ်ားကို မစရန္ တစ္ခါမွ်မျငင္းပါ ဟုဆိုသည္။ Scriven ကို Ontario ၿမိဳ႕ရွိ Port Hope လမ္းမေပၚ၌ေတြ႕ၿပီး ထိုလူဘယ္သူလဲ၊ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ ဟုေမးရာ ထိုလူကို ခင္ဗ်ားမရႏိုင္ဘူး။ ဆင္းရဲတဲ့ မုဆိုးမေတြနဲ႕ ေဆး၀ါးကုသဖို႔အတြက္ မတတ္ႏိုင္တဲ့ ဖ်ားနာေနတဲ့လူေတြ ကိုဘဲ သူဂရုစိုက္ေနတယ္ ဟု ျပန္ေျဖၾကပံုကို  ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ထုပ္ေ၀သူ အိုင္ရာစိန္ကီ က သူ၏စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။ ဤသို႔ ေသာပံုစံေၾကာင့္ Scriven ကို ၾကည္ညိဳေလးစားၾကေသာ္လည္း သူ႔ကို သိကၽြမ္းေသာလူမ်ားက ရူးေပါေသာသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

“ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား” ဓမၼေတးကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ Scriven သည္မရည္ရြယ္ခဲ့ပါ။ သူ၏မိခင္ အသည္းအသန္ ဖ်ားနာေနေသာ္လည္း၊ ဒပ္ဗလင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္အလြန္ေ၀းကြာလွေသာ ေနရာ၌ ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤသီခ်င္းစာသားမ်ားအပါအ၀င္ ႏွစ္သိမ့္သည့္စာကဗ်ာ တစ္ေစာင္ကို ေရးသားလိုက္သည္။ ေနာက္ပိုင္း သူကိုယ္တိုင္ဖ်ားေသာအခါ သူ႔ထံသို႔လာေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က ကုတင္အနီးရွိ စာရြက္တစ္ရြက္တြင္ ေအာက္ပါထို စာကဗ်ာကို ေတြ႕သည္။ 
ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား၊ ခံရန္မိတ္ေဆြေယရႈရွိ
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္၊ ခြင့္သည္ အ့ံဘြယ္ျဖစ္ေပ၏
ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ႀကိမ္ဖန္စြန္႔ပစ္၊ မခံသင့္၀န္ထမ္းခဲ့ၿပီ
ကိုယ္ေတာ္ထံတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္၊ မယူေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ငါတို႔တြင္စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡရွိသလား
ဘယ္ခါမွ်စိတ္မပ်က္ေစရာ၊ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
၀မ္းနည္းျခင္းမ်ဳိးခံမိတ္ေဆြလို၊ သစၥာရွိသူေတြ႕မည္လား
ငါတို႔အားနည္းျခင္းေယရႈသိ၊ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
ပင္ပန္းလွစြာ၀န္ထုပ္ေလး၍၊ အားနည္းလ်က္ရွိၾကသလား
ကယ္တင္ရွင္မွီခိုရာျဖစ္ေပ၊ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
မိတ္ေဆြမ်ား ရြံရွာစြန္႔ပစ္လွ်င္၊ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
လက္ေတာ္ျဖင့္ကြယ္ကာေစာင့္မမည္၊ ထိုမွာႏွစ္သိမ့္ရာကိုရွာ
Scriven လဲေလ်ာင္းရာေနရာ
ပင္ဂါလီသခၤ်ဳိင္း

သူငယ္ခ်င္းသည္ ၄င္းစာကဗ်ာကို စိတ္၀င္စားစြာဖတ္ၿပီး ထိုစာသားမ်ားကို Scriven ေရးသားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ေမးသည္။ Scriven က တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာျဖင့္ “ဘုရားသခင္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာပါ” ဟုေျဖသည္။ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသား ထုတ္ေ၀သည္။ ၄င္းကို “Hymns and other Verses” ဟု ရိုးစင္းလွေသာ နာမည္ေပးထားသည္။

ရုတ္တရက္ ေရနစ္ျခင္းျဖင့္ Scriven ကြယ္လြန္သြားေသာေနာက္ပိုင္းတြင္ Port Hope ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားက Port Hope Peter Borough လမ္းမႀကီးေပၚ၌ ေက်ာက္တိုင္တစ္ခုတည္ထား ၾကသည္။ ၄င္းအေပၚ၌ (What a friend we have in Jesus) သီခ်င္းစာသားႏွင့္ အတူ ေအာက္ပါ စာသားကို ေရးထြင္းထားသည္။

လူအမ်ားတို႔၏အက်ဳိးကိုလိုလားသူ၊ ဤေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ေတးကဗ်ာကို ၁၈၅၇ ခုႏွစ္တြင္ Port Hope ၿမိဳ႕၌ေရးစပ္သူသည္ ေျမာက္ဖက္ေလးမိုင္ ရွိ ပင္ဂါလီသခၤ်ဳိင္းတြင္ လဲေလ်ာင္းသည္။


Charles Crozat Converse  

သံစဥ္ကိုေရးစပ္သူ Charles Crozat Converse သည္ ပညာစြယ္စံုရၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ၏အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ ဥပေဒလုပ္ငန္းမွ ေတးဂီတအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းသည္။ Karl Reden ဟူေသာ ကေလာင္နာမည္ ျဖင့္ ဘာသာရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာမူမ်ားကိုေရးသားသည္။ သူသည္  ေတးဂီတဖက္တြင္ အလြန္ထူးခၽြန္ေသာ ပါရမီရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတးသီခ်င္း ေကာင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုေရးစပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤဓမၼသီခ်င္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုလူသိမ်ားကာ သတိရၾကသည္။


အိုင္ရာစိန္ကီ သည္ ဤသီခ်င္းစာသားကို ၁၈၅၇ ခုႏွစ္တြင္ေတြ႕သည္။ သူ၏နာမည္ေက်ာ္ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ “Sankey’s Gospel Hymns No. 1” ၌ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထည့္ထားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမအႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ျဖစ္လာမည့္ ေနာက္ဆံုးဓမၼသီခ်င္းဟုေရးသားခဲ့သည္။

 

နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး


Ref:
1. ခရစ္ယာန္စာေပ CLC မွထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား၏ရာဇ၀င္

Leave a Reply