Dr. Rick Warren (The Purpose Driven Life)

ယေန႔ခရစ္ယာန္စာေပေလာကႏွင့္ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားအၾကားတြင္ “The Purpose Driven Life” စာအုပ္ကိုမသိသူ အလြန္ရွားေပသည္။ ထို႔အတူ ထိုစာအုပ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳျခင္း ကိုခံရသူ၊ အသင္းသား ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ California ျပည္နယ္ရွိ Saddleback အသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္ဆရာ ေဒါက္တာရစ္ခ္၀ါရင္း (Rick Warren) ကိုလည္း လူသိအလြန္မ်ားေပသည္။ သူသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဂ်န္ႏၷ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဆန္ဟုိေဆး ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြါးၿပီး၊ ‘ေကး’ ဆိုသူအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ ကေလးသံုးေယာက္၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။ 
သူ၏ “The Purpose Driven Church (1995)” ႏွင့္၊ သူေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ အေရာင္းရဆံုး စာရင္း၀င္ “The Purpose Driven life (2005)” စာအုပ္ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ၏ အထင္ကရ ခရစ္ယာန္ဧ၀ံေဂလိ ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပေျပာဆိုျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။ သူ၏ဖခင္သည္ Southern Baptist မွ တရားေဟာဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ Texas ျပည္နယ္ တြင္ ဓမၼပညာ ကိုသင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

California ျပည္နယ္ Los Angeles ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဖက္ရွိ Orange ခရိုင္တြင္ အသင္းေတာ္တစ္ခုထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏အမ်ဳိးသမီး၊  အျခား မိသားစု၀င္တစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ အသင္းေတာ္၏ ပထမဆံုးေသာ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္းကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ဧည့္ခန္း တြင္စတင္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က Saddleback Valley Community Church ဟုအမည္ရေသာ သူ၏အသင္းေတာ္သည္ ၁၉၈၀ ႏွစ္တြင္ အသင္းသား ၂၀၅ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ တိုးတက္ႀကီးပြါးလာခဲ့ရာ၊ ယေန႔ အသင္းသား ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ “Saddleback Church” အသင္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းႀကီးေပး ျခင္းကိုခံရသည္။

သူ၏စာအုပ္အားျဖင့္ လူမ်ားစြာႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ားတို႔သည္ သူတို႔၏ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္လာႏိုင္ၾကၿပီး၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ စိတ္ေဒါသတႀကီး တုန္႔ျပန္တတ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြ႕ံတတ္ျခင္း၊ ဥစၥာတပ္မက္လြန္ျခင္း၊ ရိုးရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာတို႔ကို ခင္တြယ္လြန္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေလာကီေရးရာျပႆ ေပါင္းစံုမ်ားမွ လြတ္ထြက္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာေသာ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ခြန္အားေပးျခင္းကို ရရွိခံစားၾကသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ AIDS ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻ႕ေပၚတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာေပါင္းစံုတို႔ကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းခံရေသာသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

Saddleback ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕၀င္ေပါက္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ကေလးသံုးေယာက္၏ ဖခင္ျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ဖခင္၊ ေယာကၡထီး ႏွင့္ ေဘးျဖစ္သူ တို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ သူ၏ Autobiography တြင္ “ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ကၽြန္ုပ္၏ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ အမႈေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါမည္” ဟု ဘုရားသခင္ထံ ကတိျပဳခဲ့သည္ဟုေဖာ္ျပသည္။ 1973 ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ California Baptist Convention အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ Dallas ၿမိဳ႕၏ First Baptist Church သင္းအုပ္ဆရာ W.A Criswell က ဆုေတာင္းဆက္ကပ္အပ္ႏွံ သည့္အခ်ိန္တြင္ ကတိျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Rick Warren သည္ California Baptist College ႏွင့္ South Western Baptist Theological Seminary မွဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီ  Fuller Theological Seminary မွ Doctor of Ministry ဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့သည္။

Saddleback အသင္းေတာ္ Children Center

 Dr. Rick Warren သည္ ကမာၻ႕ေဂါလ်တ္ ႀကီး ၅ေယာက္ (The Five Global Goliaths) ဟု သူက သမုတ္ခဲ့သည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးလြန္းျခင္း၊ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း တို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ တစ္ခုမွာ – လူသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူတတ္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အသင္းေတာ္မ်ားအတြင္းတည္တ့ံမွန္ကန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကိုတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ ျခင္းအားျဖင့္ ဒုတိယျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားတြင္ဦးေဆာင္လမ္းညြန္သူ၊ သီေအာ္လိုဂ်ီသမား ႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာအရွိဆံုးေသာ ၀ိညဥ္ေရးရာဦးေဆာင္သူ ဟုလည္းသမုတ္ၾကသလို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏သင္းအုပ္ဆရာ (America’s Pastor) ဟုလည္းေခၚဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

တ္ျပဳအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရာဘုရားေက်ာင္းခန္းမႀကီး

သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ Lake Forest, California တြင္ရွိေသာ Saddleback Church ကို ၁၉၇၉ တြင္စတင္ၿပီး၊ ဧက ၁၂၀ က်ယ္၀န္းေသာ အသင္းေတာ္ပိုင္ေျမတြင္ အသင္းသား ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဓမၼဆရာ ၃၀၀ ေက်ာ္ တို႔ကို ဦးေဆာင္ကာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ (CEO) မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား၊ လင္မယားကြာရွင္းေသာမိဘမ်ား (Single parents) ၊ HIV/AIDS ေရာဂါသည္မ်ား၊ အိမ္ယာမဲ့သူမ်ား (Homeless) ထံ သြားေရာက္၀ိညာဥ္ခြန္အားေပးျခင္း၊ တိုက္တြန္းခြန္အားေပးေ၀မွ်ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္သည္။

သူ၏ Purpose Driven Network အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၂ ႏိုင္ငံမွ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ ၄၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို သင္တန္းေပးပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သူ၏ Ministry Toolbox ကို ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ ၁၅၇၀၀၀ ေက်ာ္တို႔က မွာယူ၏ ေလ့လာၾကသည္။ သူ၏ပထမစာအုပ္ျဖစ္ေသာ The Purpose Driven Church စာအုပ္ကို “၂၀ ရာစုႏွစ္ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္စာအုပ္ ၁၀၀” စာရင္းတြင္ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ Forbes Magazine စာအုပ္က “The best book on entrepreneurship, management, and leadership in print” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

 ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားတြင္ဦးေဆာင္လမ္းျပသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လူမႈေရး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အႀကံေပးျခင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံခဲ့ရသလို၊ Davos ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ World Economic forum, The African Union, The Council of Foreign Relations, Harvard’s Kennedy School of Government, TIME’s Global Health Summit ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ လြတ္ေတာ္မ်ားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည္။ TIME မဂၢဇင္းက Dr. Rick Warren အား “၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြက္ အေရးပါဆံုးေသာ ကမာၻ႕ဦးေဆာင္သူပုဂၢဳိလ္ ၁၅ ဦး” စာရင္းတြင္ ထဲ့သြင္းသတ္မွတ္ၿပီး၊ 2005 ခုႏွစ္အတြက္ “ကမာၻလူသားမ်ားအေပၚၾသဇာအရွိန္အ၀ါ အရွိဆံုး ပုဂၢဳိလ္ ၁၀၀ ဦး” တြင္သတ္မွတ္ ထားသည္။ တဖန္ US News and World Report မဂၢဇင္းကလည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြက္ “အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေခါင္းေဆာင္ ၂၅ ဦး” စာရင္းတြင္ထဲ့သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္စဥ္

သူသည္ ဓမၼပညာ သီေအာ္လိုဂ်ီ ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ Oxford, Cambridge, University of Judaism, The Evangelical Theological Society ႏွင့္ တကၠသိုလ္၊ က်မ္းစာေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာ တို႔တြင္ သီေအာ္လိုဂ်ီ ဓမၼပညာရပ္မ်ားကို စာခ်ပုဂၢဳိလ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္အမႈေတာ္ေဆာင္သည္။ သီေအာ္လိုဂ်ီပညာကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ေရးသားျပဳစုထားေသာ သူ၏ စာအုပ္ ေျခာက္အုပ္တို႔ကို အျခားေသာ ဘာသာစကားေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွသူတို႔ အသီးသီး၏ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ထားသည္။ Dr. Warren က သူသည္ လူတို႔အား သီေအာ္လိုဂ်ီပညာရပ္ကို ပို႔ခ်သည့္အခါ၊ သီေအာ္လိုဂ်ီႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စာ၊ စကားလံုး အသံုးအႏႈံးမ်ားကို မသံုးဘဲ ပို႔ခ်တတ္ကာ၊ သူပို႔ခ်သည့္အရာသည္ သီေအာ္လိုဂ်ီပညာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပတတ္သည္ဟုဆိုသည္။ Publisher’s Weekly စာေစာင္၏ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္အရ သူေနာက္ဆံုးေရးသားေသာ “The Purpose Driven Life” စာအုပ္သည္ ၂၅ သန္းေက်ာ္ေရာင္းရၿပီး အဖံုးမာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားတြင္ အေမရိကန္စာအုပ္သမိုင္း စံခ်ိန္ကိုတင္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

Dr. Warren သည္ သူ႕၀င္ေငြ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို HIV/AIDS ေရာဂါရွိသူမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေသာ “Act of Mercy Foundation” မွတဆင့္ လူမႈေရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈျပဳလုပ္ရန္ ခြဲေ၀ေပးလွဴသည္။ Act of Mercy Foundation သည္ Saddleback အသင္းေတာ္အားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ၿပီး စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ ကပ္ေရာဂါဆိုး၊ အက်င့္ပ်က္လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈ တို႔ကို ေဒသႏာၱရအသင္းေတာ္မ်ားမွတဆင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း ကိုေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

Dr. Rick Warren ကို မီဒီယာမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။

The Weekly Standard – “… clearly among the two or three most influential Americans working from the west coast.”  

The Economist – “Rick Warren is arguably the most influential pastor in America.” 

The Times (London) – “Business and political leaders across America are turning to Rick Warren for guidance.”

Forbes – “Were it a business, Saddleback Church would be compared with Dell, Google or Starbucks.”

ABC News – “ The Purpose Driven Life is the epicenter of a spiritual shockwave taking root across America in unlikely places like offices and university campuses. It has become a movement.”

TIME – “Movie stars and political leaders aren’t the only ones turning to Rick Warren for spiritual guidance. Millions of people – from NFL and LPGA players to corporate executives to high school students to prison inmates – meet regularly to discuss The Purpose Driven Life.”

စာဖတ္သူအေပါင္း ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပး၍ မိမိတို႔အသီးသီး၏ ဘ၀ခရီးကိုေမာင္းႏွင္ေစေသာ အဓိကအရာႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားလည္သိရွိႏိုင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း  –

ေသာင္းႏိုး

မွတ္ခ်က္။  ။ ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွ ကိုးကားတင္ျပထားပါသည္။
http://www.purposedrivenlife.com/en-US/AboutUs/AboutTheAuthor/AboutTheAuthor.htm
http://www.answers.com/topic/rick-warren
http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Warren

Leave a Reply