မွန္ကန္ေသာလမ္း


ကၽြန္ုပ္သည္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပဲလူအၿဖစ္ေလာကသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူလူအၿဖစ္လာရာတြင္ လည္း မိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမနွင့္ၿမို႔ရြာေဒသ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကိုး ကြယ္ရာကိုေတာ့မိမိကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ဘုရားေပးထားေသာ မဟာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ၿဖစ္သည့္လြပ္ လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းမည္သူကမွ်ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယေန႔တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘာသာတရား မ်ားႏွင့္ဘုရားမ်ားတို႔ကအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတို႔ၿဖင့္ေကာင္းရာဘံုသို႔ေရာက္မည့္လမ္းကိုသြန္သင္ၾကပါသည္။ ထိုလမ္းမ်ားအထဲမွ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာလမ္းတစ္ခုအေၾကာင္းကိုေဖာ္ၿပလိုပါသည္။ …ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply