ႏွလံုးသားႏွင့္ေပးေသာ လက္ ေဆာင္

kidsChristmas eve, December 24, 2012 တြင္ ျပဇတ္ အားျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ပါ၀င္ၾကေသာ ကရာနီ Church School ကေလးငယ္မ်ား။ သခင္ေယရႈ ေမြးဖြါး ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္၊ ဗက္လင္ ၿမိဳ႕ ငယ္ကေလးမွာ ရြယ္တူ ကေလး ငယ္မ်ားရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ ပစ္ျပယ္ျခင္း ခံရတဲ့ စိတ္ထား ျဖဴစင္ ရိုးသားသူ ၾသေနသိမ္ ႏွင့္ ေလာကသား တို႔ကို ကယ္တင္ ရန္ ၾကြ ေမြးဖြါး လာေသာ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ရဲ႕ ေမြးဖြါးျခင္း…… (ဇတ္လမ္းၾကည့္ရန္)

Leave a Reply