အလင္းရွင္ – ရတနာဦး

yadanaooJanuary 5, 2012  ကရာနီျမန္မာ အသင္းေတာ္ သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြက္ အသင္းေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္ ကို “A light to the Nations”  ကို ေရႊးခ်ယ္ ထားပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၏ ပထမဆံုး အပတ္ျဖစ္ေသာ Jan 6 ရက္ေန႔ ၀တ္ျပဳအစည္း အေ၀း တြင္ ကရာနီျမန္မာ အသင္းေတာ္ ၏ Pastoral Team မွ A light to the Nations ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (၇) မိနစ္ စီခန္႔ တိုက္တြန္းခြန္အားေပး ေ၀မွ်ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရာ ခရီးလြန္ေနေသာ Pr. Dr. Naw May Phaw မွ လြဲ၍ Pr. Hkwan Ja, Pr. Awi Khawm, Rev. Thang Vella, Pr. Marlene, Pr. Peter Lwin, Pr. Naomi Kam (Ngiakpui), ႏွင့္  Rev. Saw Ler Htoo တို႔မွ ေ၀မွ်သြားပါသည္။ ဆရာမ်ား၏ တိုက္တြန္း ခြန္အားေပး ေ၀မွ်ျခင္း မစခင္ မရတနာဦးမွ “အလင္းရွင္” ဟူေသာ ဓမၼသီခ်င္း အားျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း သက္ေသခံပါသည္။  (နားဆင္ရန္)

Leave a Reply