ပင္လယ္နီကိုျဖတ္သန္းျခင္း

jamesWorld Bridge International ၏ weekly word အစီအစဥ္မွ  Dr. James Singzakhai ၏ ပင္လယ္နီ ကို ျဖတ္သန္းျခင္း။  ေမာေရွ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးမ်ား ပင္လယ္ ႀကီး အမွန္တကယ္ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲၿပီး ျဖတ္သန္းလာ ခဲ့ၾကသလား? ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ရန္သူ အီဂ်စ္စစ္သားေတြေကာ အမွန္တကယ္ ပင္လယ္ထဲ ႏွစ္ျမွပ္ ေသဆံုးၾကသလား? သည္ကေန႔ စူးဆန္း ရွာေဖြ မႈေတြ က ဘာေတြကို ေတြ႕ သလဲ? ….. (နားဆင္ရန္)
Source: [World Bridge International]

Leave a Reply