လက္ေတြ႕ ဧ၀ံေဂလိ ေ၀ငွနည္း

aungnyeinAugust 31, 2013: Sayagyi U Aung Nyein’s teaching on “Practical evangelical method”. At Calvary Burmese Church’s Family Summer Camp, (Camp Fraser, Virginia). …. (Video)

.

.

hkawnja

ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
Dec 12, 2010

thangvella

ကုေဋတစ္သန္းတန္ေသာ
ေျခလွမ္းမ်ား
Aug 26, 2012

just as I am

Hymn Story
Just As I am

marlene

Sayama Marlene’s
Sermon on
June 5, 2011