သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒါ၀ိဒ္)

King-DavidBC 1010 မွ ၉၇၀ ခုႏွစ္ အတြင္းစိုးစံခဲ့သည့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ရုသ ၄ း၁၇ တြင္ ဒါ၀ိဒ္ (ေဒးဗစ္) ၏ နာမည္ကို ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သူသည္ ဗက္လင္ ၿမိဳ႕၏ သာမန္ အညၾတ သိုးေက်ာင္းသား ငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး Continue reading

The Nature of Christian Conversion

AwikhawmJanuary 5, 2014: ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေျပာင္းလဲပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသူ ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲသူ လဲရွိသည္။ Continue reading