ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၃)

By Rev. Dr. Simon Pau Khan En

(ဂ) တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ကမူ ဤကဲ့သို႔  အတင္း ေစခိုင္း ျခင္းမွာ သူ  ေလာကသို႔ အျမန္ ဆင္းၾကြ လာမည္ဟုယူဆၿပီး၊  Continue reading

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၂)

၃။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၌ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ က်င့္ႀကံရမည့္နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ျပျခင္း
ဘုရားသခင္ သည္ လူကို ဖန္ဆင္း ေသာအခါ ပံုသ႑ာန္  ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္း ထားပါသည္။  Continue reading

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၁)

၁။ ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း။
၆၆ အုပ္ရွိေသာ “သမၼာက်မ္းစာ” အားလံုး၏ အေျခခံ ပင္ရင္းသည္ သခင္ေယရႈ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။  Continue reading

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အႏွစ္သာရ

ဤကမာၻေပၚ၌ ဘာသာေရးေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ ဘာသာတိုင္း၌ အခ်က္ႀကီးသံုးခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

(က) ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း (Doctrine)
(ခ) ကိုးကြယ္ျခင္း (Rites) ႏွင့္
(ဂ) က်င့္ႀကံျခင္း (Ethics) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၄)

သူမ်ားအျပစ္မည္ကဲ့သို႔ေျဖလႊတ္ႏိုင္မည္နည္း

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ျပဳမိသည္ကို စံုစမ္းၿပီး သိရန္ႀကိဳးစားပါ။ Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၃)

သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၂)

ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း အလိုေတာ္ျပည့္စံုပါေစေသာ

ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏  စာေရးနည္း ဟန္ျဖင့္ ေဖၚျပၿပီးေသာ အခ်က္အေပၚျပန္ဆိုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ” အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မထူးမျခား အတူတူပင္ျဖစ္သည္။  Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း ( မႆဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင္း (၁)

ဆုေတာင္းျခင္း  ႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယရႈ ၀မ္းနည္းျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္မွာ ဘုရားသခင္က  လူ႔အလိုကို လုိက္ေစ လိုျခင္းအေၾကာင္း  ျဖစ္သည္။ Continue reading

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ (၈) ပါး

Eight Blessings သို႔ျဖစ္၍သခင္ေယရႈေဟာၾကားလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ အေရးႀကီးျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို သတိရလ်က္ မိမိသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခ်ဳိ႕တဲ့၍မျပည့္စံုသူျဖစ္ေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=46751089&access_key=key-1li0kwjm9b2vlf5u2kjb&page=1&viewMode=list

ေနာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုဆက္ဖတ္ရန္ mouse ကို scroll လွိမ့္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲအေပၚက ◄ 1 / 22 ► ပံုမွာ ► (Next Page)ကိုႏွိပ္ပါ။

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း (ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၃

ေမာေရွ၏ ပညတ္၌ “မိတ္ေဆြ မ်ားကိုခ်စ္ၿပီး၊ ရန္သူ မ်ားကို မုန္းပါ ဟုဆိုသည္။ သခင္ေယရႈကမူ သင္၏ရန္သူကိုတို႔ကို ခ်စ္ၾကေလာ့” ဟုဆိုသည္  Continue reading

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း (ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၂

 ၂။ တရားစြဲဆိုျခင္း(မႆဲ ၅ း ၄၀)

သင့္အကၤ်ီကိုယူလို၍ တရားေတြ႕ေသာသူအား သင့္၀တ္လံုကိုလည္း ယူေစျခင္းငွာအခြင့္ေပးဦးေလာ့။

ဤက်မ္းစာကို အတိအက်လုိုက္နာပါက လူသားမ်ားသည္ အ၀တ္အစားမပါပဲေနဖို႔ရန္သာ ရွိပါသည္။ Continue reading

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း(ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၁

သူ႔မ်က္စိ ကိုဖ်က္လွ်င္ ကိုယ္မ်က္စိ ဖ်က္ျခင္းကို ခံေစ။ သူ႔သြား ကိုခ်ိဳးလွ်င္ ကိုယ္သြား ခ်ိဳးျခင္းကိုခံေစ ဟူေသာပညတ္စကားကို သင္တို႔ၾကားရၿပီ။  Continue reading

က်ိန္ဆိုျခင္း (Rev. Dr. Simon Pau Khan En)

ေမာေရွသည္ မဟုတ္မမွန္ဘဲ က်ိန္ဆိုျခင္းကို တားျမစ္၍ သခင္ေယရႈ ကမူ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ က်ိန္ဆိုျခင္းကို တားျမစ္သည္။ Continue reading