ဘုရားသခင္ထံ အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း

အမည္မသိစာေရးသူ တစ္ေယာက္က သည္လိုေရးသားဖူးသည္။ “ဘုရားသခင္ထံ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံျခင္းသည္ လူသားတို႔ အေနႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တန္ဖိုး အရွိဆံုးေသာ အရာျဖစ္သည္”။

အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံျခင္း လို႔ ဆိုတဲ့အခါ မိတ္ေဆြ ဘယ္လို နားလည္ပါသလည္း? ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံျခင္း ဆိုဒါ ကိုယ့္ထက္ တန္ခိုးအာဏာ ပိုရွိသူ တစ္စံု တစ္ေယာက္ ထံမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ျဖစ္ျခင္း ရွိျခင္း အလံုးစံုကို အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္တယ္။ … ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply