သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ယာကုပ္)

ယာကုပ္ ၏နာမည္ကို ကမာၻဦးက်မ္း ၂၅း၂၆ တြင္ ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသည္ ယာကုပ္၏ သား ၁၂ ေယာက္မွ စတင္ သေႏၲတည္ ျဖစ္ထြန္း ေသာႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စစ္စစ္ သူသည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သူ၏ ေမြးခ်င္းအမြာ အကိုျဖစ္သူ ဧေသာ ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး သားႀကီး အရိုက္အရာ ႏွင့္ သားႀကီးသာ ရႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ ဖခင္၏ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း ကို အရယူသူ ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီး အျမင္အာရံု မေကာင္းေတာ့သည့္ ဖခင္ႀကီးကို လွည့္ဖ်ား ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ေမြးခ်င္း အကိုျဖစ္သူက သူ၏ အသက္ကို သတ္ၿပီး ဂလဲ့စားေခ်ပါမည္ ဟု သစၥာျပဳျခင္းကို ပင္ခံရေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ …ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply