သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေယာရႈ

Joshuaသမၼာက်မ္းစာအုပ္တြင္ ေယာရႈ ၏ နာမည္ကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၇း၉ တြင္ ပထမ ဆံုးအေနႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ေဟၿဗဲ ဘာသာစကား အရ ေယာရႈ ဟူေသာ နာမည္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မွာ “ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္ (The Lord is Salvation)” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ယေန႔ အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ တည္ရာ အရပ္ေဒသ ကို ခါနန္ လူမ်ဴိးမ်ား ထံမွ သိမ္းပိုက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္အခါ က ခါနန္ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ရက္စက္ ႀကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ႔ဘီလူး၊ ရန္သူ စစ္ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ ေယာရႈ မွတ္စာ တြင္ ေယာရႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသြင္၊ အျပင္ လကၡဏာ အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ ဆိုလွ်င္ – Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေပတရု)

Peter 3ဂရိဘာသာ စကားျဖင့္ Petros ဟုေခၚေသာ ေပတရု ၏အနက္အဓိပၸါယ္သည္ ေက်ာက္ (rock) ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေပတရု ကို မသဲ ၄း၁၈ တြင္ အဦးဆံုး ေတြ႕ရွိရၿပီး ေအဒီ ၆၄ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ေသသည္ဟု သမိုင္းသုေတသီ အမ်ားစုက ယူဆသည္။ Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒါ၀ိဒ္)

King-DavidBC 1010 မွ ၉၇၀ ခုႏွစ္ အတြင္းစိုးစံခဲ့သည့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ရုသ ၄ း၁၇ တြင္ ဒါ၀ိဒ္ (ေဒးဗစ္) ၏ နာမည္ကို ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သူသည္ ဗက္လင္ ၿမိဳ႕၏ သာမန္ အညၾတ သိုးေက်ာင္းသား ငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒံေယလ)

သူ႔ အသက္တာ၏ အထင္ရွားဆံုး ညတြင္ လူသားစား ၿခေသ့ၤ မ်ားႏွင့္ အတူ ပိတ္ေလွာင္ ထားျခင္းခံရေသာ သူျဖစ္သည္။ ထိုည သူ၏ အသက္ သည္ (၈၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ယာကုပ္)

ယာကုပ္ ၏နာမည္ကို ကမာၻဦးက်မ္း ၂၅း၂၆ တြင္ ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသည္ ယာကုပ္၏ သား ၁၂ ေယာက္မွ စတင္ သေႏၲတည္ ျဖစ္ထြန္း ေသာႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စစ္စစ္ သူသည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ရွင္ေပါလု)

၂ ေကာ ၁၀း၁၀ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုအေၾကာင္းကို ျမန္မာသမၼာက်မ္းစာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဋီကာ ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၏ စာသည္ ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရွိေသာသူ၊ Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (အာၿဗဟံ)

ေခတ္သစ္ ကမာၻႏွင့္ ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကဲ့သို႔စီးပြါးေရး အရ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး စည္ပင္ကာ ယဥ္ေက်း မႈေပါင္းစံု ထြန္းကားရာ အရပ္တြင္ ေမြးဖြါးၿပီး၊  ေတာျမက္ရိုင္းမ်ား ထူထဲစြာ ေပါက္သည့္  Continue reading