သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒံေယလ)

သူ႔ အသက္တာ၏ အထင္ရွားဆံုး ညတြင္ လူသားစား ၿခေသ့ၤ မ်ားႏွင့္ အတူ ပိတ္ေလွာင္ ထားျခင္းခံရေသာ သူျဖစ္သည္။ ထိုည သူ၏ အသက္ သည္ (၈၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ သူ႔ဘ၀၏ ေနာက္ဆံုးည ျဖစ္မည္ဟု သူကိုယ္တိုင္ ထင္ေကာင္းထင္ခဲ့မိေပလိမ့္မည္။ သူ႔ကို ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ေသာ သူ႔၏မိတ္ေဆြ ဘုရင္ႀကီးသည္လည္း ထိုနည္း၄င္းခံစားရ မည္မွာ ေျမႀကီးလတ္ခတ္မလြဲပင္။ ကလိမ္ကက်စ္ အကြက္ဆင္ျခင္း၊ မတရား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျခင္း မ်ား၏ ေနာက္၊ ၿခေသ့ၤ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ အတြင္း ပစ္ခ်ေစ ဟူေသာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ကို သူ၏ မိတ္ေဆြ ဘုရင္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ အမိန္႔ထုတ္ၿပန္ ခံရေသာ ဒံေယလ။ ဘုရင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ထိုေန႔ တညလံုး စားေတာ္မေခၚဘဲ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္း ေကာင္းဆုေတာင္းေနေပလိမ့္မည္။ သူ ကိုယ္တိုင္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းသကဲ့သို႔ ေလွာင္ခ်ဳိင့္အတြင္းမွ ၿခေသ့ၤ မ်ားလည္း အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းေနၾကရင္ အရမ္း ေကာင္းမွာဘဲ ဟု ပင္တခ်က္တခ်က္ စဥ္းစားေနေပလိမ့္မည္။… ဆက္ဖတ္ရန္