စိတ္က်မ္းမာျခင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၃ သို႔

ngiakpuiDecember 30, 2012 ရက္ေန႔ တရားေဒသနာ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၏ ေနာက္ဆံုး တနဂၤေႏြ ေန႔။ ပညာရွင္မ်ား ၏ အဆိုအရ လူအမ်ားစုသည္ မိမိကိုယ္ကို က်မ္းမာသည္ ဟု ထင္ၾကေသာ္လည္း စိတ္၏ က်မ္းမာျခင္း မရွိၾကပါ။ ဆရာမ ညဏ္ပြီး (Naomi Kam) ၏ တရားေဒသနာ… (နားဆင္ရန္)

Leave a Reply