ေပ်ာက္ေသာသား – The Prodigal Son

February 15, 2015: အၾကင္နာ ေမတၲာ ကရုဏာ ဆိုတဲ့ အရာကို လူတိုင္း ခံစားခ်င္ ၾကတယ္။ လူမေျပာနဲ႕ တိရိစာၦေတာင္မွ တစ္ေကာင္နဲ႕ တစ္ေကာင္ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အမူအရာ၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အၾကည့္ ကေလးေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕ရတယ္…

ေနာင္တရၾကေလာ့ – Sayama Hkawn Ja Nahpaw

ရွင္မသဲခရစ္၀င္ ကိုၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယရႈရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Public Sermon မွာ ပထမဆံုး ေဟာတဲ့တရား ရဲ႕ အဓိကဟာ ေနာင္တရ ၾကပါဆိုတဲ့ အရာကို ေတြ႕ရတယ္…ဒါတင္မက ႏွစ္ျခင္းဆရာ ဗတၱိဇ့ဆရာ ေယာဟန္ ကလည္း ေနာင္တရဖို႔ ေဟာဒါကို ေတြ႕ရတယ္….