သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေမာေရွ)

Mosesသခင္ေယရႈမွလြဲလွ်င္ ေမာေရွ ေလာက္ လူသိမ်ားေသာသူ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တို႔၏ သမိုင္းတြင္ ရွိမည္ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားဖို႔ အေရး ေမာေရွ ေလာက္ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းဆန္သူလည္း ရွိအ့ံ မထင္ပါ။ အသက္ (၈၀) ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ သူ၏ ဆႏၵတစ္ခုမွာ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ တိုင္းျပည္ ကို ျပန္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုတိုင္းျပည္၏ ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဖာေရာ မင္းႀကီးကို ေတြ႕ဆံုရန္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ တစ္ပါးအျဖစ္ ခံယူေသာ ဖာေရာ ဘုရင္အား ဘုရားသခင္က ေဟၿဗဲ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္ ခိုင္းစားျခင္း မွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္း ေျပာရန္ အတြက္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။. . . . (ဆက္ဖတ္ရန္)

.

.

Dragon-tattoo

The Girl With The Green Tattoo

awikhawm

Who Is Holy Spirit (Bible Study)

sawlerhtoo

ေသာမ ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ခရစ္ယာန္မ်ား

just as I am

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (ရွိသည့္အတိုင္း Just As I Am)

Leave a Reply