ေကာင္းကင္ေရာက္ရန္ တားဆီးေသာအရာမ်ား

thangzakapSeptember 13, 2013; Maryland home cell Bible Study by Rev. Dr. Thang Za Kap, Hindrances that keep us away from Heaven.. . .  (Video)
.

.

paul 2

သမၼာက်မ္းစာမွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား
(ရွင္ေပါလု)

awikhawm

Who Is Holy Spirit (Bible Study)

sawlerhtoo

ေသာမ ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ခရစ္ယာန္မ်ား

christ

ကားတိုင္ထက္က
သခင့္စကား
(၇) ခြန္း