သခင္အလိုရွိသည္ (The Master Needs It)

kamhauNovember 2013: Rev.  Kam Cin Hau (Kamhau) ၊ ေမရီလင္း ျမန္မာ ဧ၀ံေဂလိ အသင္းေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ “သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္သူတို႔၏ အျဖစ္မွန္” crusade တြင္ ေ၀ငွျခင္း….. (Video)

.

.

sawlerhtoo

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္
Nov 21, 2010

hj

ဆရာေစာလယ္ထူး
အိမ္တက္ဆုေတာင္းပြဲ
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂

Awikhawm

Faith and Deed
Nov 6, 2011

peter

How much do you worth
Mar 17, 2013

Leave a Reply