ကနဦးတပည့္ေတာ္မ်ား

VunghlianFebruary 9, 2014: ကရာနီ အသင္းေတာ္ ၏ ၁၇ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀း တြင္ Rev. Dr. Vungh Lian (YSBC, Yangon) ၏ အထူး တိုက္တြန္းခြန္အား ေပးျခင္း။ (Video)
.

.

sawlerhtoo

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္
Nov 21, 2010

what a friend we have in jesus

The story behind
“What a friend
have in Jesus”

Awikhawm

Faith and Deed
Nov 6, 2011

deadseascroll4

ပင္လယ္ေသမွ သက္ေသမ်ား

Leave a Reply