သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒါ၀ိဒ္)

King-DavidBC 1010 မွ ၉၇၀ ခုႏွစ္ အတြင္းစိုးစံခဲ့သည့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ရုသ ၄ း၁၇ တြင္ ဒါ၀ိဒ္ (ေဒးဗစ္) ၏ နာမည္ကို ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သူသည္ ဗက္လင္ ၿမိဳ႕၏ သာမန္ အညၾတ သိုးေက်ာင္းသား ငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ ျပည့္ရွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ ျဖစ္လာရံုမက အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး၊ ရိုေသေလးစားျခင္း အခံရဆံုး ဘုရင္လည္းျဖစ္သည္။ (ဆက္ဖတ္ရန္)

.

.

christ

7 words of Jesus
on the Cross

holy-spirit

Holy Spirit

light

Light of the World

hinduism

Religions of
the World

Leave a Reply