ေျခတစ္လွမ္း ကုေဋတစ္သန္း

Men Fellowship တြင္ ေဟာသည္ (ကုေဋတစ္သန္းတန္ေသာေျခလွမ္းမ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ အားျဖည့္ ထားေသာ ဆရာထန္ဗဲလ္လား ၏ တရားေဒႆနာ။ စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ။  ေဒႆနာ နားဆင္ရန္

Leave a Reply