ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးေသာဖခင္

father-of-faithကေလးငယ္တစ္ေယာက္ သူဖခင္ ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။  ကေလးငယ္က –
“အေဖေတြက သားသမီးေတြထက္ အၿမဲတမ္း ပိုသိသလား?”
“ဒါ ေပါ့ သားရဲ႕. . . အေဖ ေတြ က အမ်ားႀကီး ႀကံဳခဲ့ဘူးတယ္. . ပိုသိတယ္”
“ဒါဆိုရင္ . . တယ္လီဖုန္း ကို ဘယ္သူ တီထြင္သလဲ?”
“အလက္ဇန္းဒါး ဂေရဟမ္ ဘဲလ္” ရင္ေကာ့ၿပီး ေအးေအးေလး ျပန္ေျဖလိုက္သည္။
“အေဖေတြက အၿမဲတမ္း ပိုသိတယ္ မဟုတ္လား. . . အလက္ဇန္းဒါး ဂေရဟမ္ ဘဲလ္ ရဲ႕ အေဖက ဘာျဖစ္လို႔ တယ္လီဖုန္း ကို သူ႔သားထက္ ဦးေအာင္ မတီထြင္ခဲ့ဒါလဲ? ”
သည္ႏွစ္အတြက္ ဖခင္မ်ားေန႔ အခ်ိန္အခါ သမယမွာ ယုံၾကည္ျခင္း၏ ဖခင္ႀကီး ဟု တင္စားျခင္း ခံရေသာအာျဗဟံ ၏ ယံုၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းျဖင့္ ခြန္အားယူၾကပါစို႔။ . . . (ဆက္ဖတ္ရန္)

.

.

father

ဖခင္မ်ားေန႔ ေပၚေပါက္လာပံု

faithof father

Faith of our Fathers

PotterClay

အသံုးေတာ္ခံ

light

ဘုရားသခင္ထံ အၾကြင္းမဲ့
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း

.

.