မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း

perspectiveဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Bradford သည္ ေအာက္ပါ ေၾကၿငာခ်က္ကို ၁၆၂၃ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကား ဥေရာပတိုက္မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ အႏၲလန္တိတ္ သမုဒၵယာ ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိၿပီး တတိယေျမာက္ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။

“နယ္ေျမသစ္ကို ေရာက္ရွိသူ အားလံုး သိေစရန္ ..
ဘုရားသခင္ သည္ ယခုႏွစ္ အတြက္ လံုေလာက္ ရံုမွ်ကမ ၾကြယ္၀စြာေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ အင္ဒီယန္းေျပာင္းဖူး၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲ၊ သခြါးသီး ႏွင့္ ၿခံထြက္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ကို ခ်ေပးသနားလ်က္ ေကာင္းႀကီးေပးပါတယ္။ ထို႔အၿပင္ အသားစားဖို႔ရန္ ေတာတိရိစာၧန္မ်ား၊ ေရေနသတၲ၀ါ ငါးမ်ား၊ ကမာ ခရုေကာင္မ်ား ကိုလည္ အလွ်ံပယ္ ေပးထားတဲ့ အၿပင္ လူရိုင္း မ်ား၏ အႏၲရယ္ျပဳ ျခင္းမွလည္း အကာအကြယ္ ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ကပ္ေရာဂါ ႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးမွလည္း ခ်မ္းသာခြင့္ ကိုေပးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ သင့္အိမ္သူ အိမ္သားမ်ား အားလံုး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ မက်န္ နယ္ေၿမသစ္ (Plymouth) ကိုေရာက္ရွိသည့္ တတိယေျမာက္ႏွစ္။ ခရစ္သကၠရဇ္ ၁၆၂၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ ၾကာသပေတး ေန႔၊ (၉) နာရီ မွ (၁၂) နာရီ အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၀တ္ျပဳ အစည္းအေ၀းတြင္ တရားေဟာ ဆရာ၏ တရားေဒသနာ ခံယူရန္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္းတို႔ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာမနာျပဳရန္ လာေရာက္ပါ၀င္ ၾကေစလိုပါတယ္” ….. (ဆက္ဖတ္ရန္)

.

.

buddhism

ကမာၻ႕ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီး မ်ား
အေၾကာင္း အက်ဥ္း (ဗုဒၶ ဘာသာ)

>အသက္ရွင္ေသာနႈတ္ကပတ္ေတာ္။

အသက္ရွင္ေသာ
နႈတ္ကပတ္ေတာ္

lighthouse

Absolute Surrender
To God

isalm

Religions of
World’s (Isalm)

Leave a Reply