ေပ်ာက္ေသာသား – The Prodigal Son

February 15, 2015: အၾကင္နာ ေမတၲာ ကရုဏာ ဆိုတဲ့ အရာကို လူတိုင္း ခံစားခ်င္ ၾကတယ္။ လူမေျပာနဲ႕ တိရိစာၦေတာင္မွ တစ္ေကာင္နဲ႕ တစ္ေကာင္ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အမူအရာ၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အၾကည့္ ကေလးေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕ရတယ္…