မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ရတနာမ်ား

Awikhawm  ကမာၻသမိုင္း မွာ အထင္ရွားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွ ကို အဓိက ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သူ (၃)ေယာက္ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ညး္ဘဲ ျဖစ္တယ္။ Continue reading

ေျခတစ္လွမ္း ကုေဋတစ္သန္း

Men Fellowship တြင္ ေဟာသည္ (ကုေဋတစ္သန္းတန္ေသာေျခလွမ္းမ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ အားျဖည့္ ထားေသာ ဆရာထန္ဗဲလ္လား ၏ တရားေဒႆနာ။ စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ။  ေဒႆနာ နားဆင္ရန္

Superior Steps (ကုေဌတစ္သန္းတန္ ေသာေျခလွမ္းမ်ား)

ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္  ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ ေျခလွမ္းသည္ အလြန္အေရးႀကီး လွေပသည္။ ေျခတစ္လွမ္း ကုေဌတစ္သန္း ဟု ဆိုရိုး ရွိေသာ္ ျငားလည္း မွန္ကန္စြာ လွမ္းေသာ ေျခလွမ္း အတြက္သာျဖစ္ၿပီး..အလွမ္းမွားေသာ ေျခလွမ္းသည္ Continue reading

The Power of Praise (ခ်ီးမြမ္းျခင္းတန္ခိုး)

သည္ကေန႔ အသင္းေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း (Praise & Worship) ျပဳလုပ္ျခင္းကို လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ တစ္ခုအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကတယ္။ Continue reading

ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္း

ကၽြန္မတို႔ေသၿပီးရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အထဲမွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကိုသြားသလဲ ဆိုဒါ ဆရာႀကီးယုဒႆန္ကသိတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္ကို သူ႔ရဲ႕ အသက္ကိုေပးၿပီးေတာ့ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္…. Judson Sunday (July 15, 2012) ေန႔တြင္ ဆရာမေနာမိကမ္ ေဟာေသာတရားေဒသနာ …( ေဒသနာ နားေထာင္ရန္)