ေပါလုႏွင့္ေရာမလက္ေအာက္ခံရွိအသင္းေတာ္မ်ား

Christian Literature Centre (CLC) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ အသင္းေတာ္ သမိုင္းစာအုပ္မွ အခန္း (၅) (ေပါလုႏွင့္ေရာမ လက္ေအာက္ခံ ရွိအသင္းေတာ္မ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ တင္ျပထားပါသည္။ Continue reading

ပထမဦးဆံုးေသာ တပည့္ေတာ္စု၏ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း

အသင္းေတာ္သမိုင္း စာအုပ္မွ ပထမ ဦးဆံုးေသာ အသင္းေတာ္မွ ယံုၾကည္သူ အသင္းသားမ်ား အေၾကာင္း
ကိုထပ္ဆင့္တင္ျပပါသည္။ Continue reading