ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း (ဂ်ဴး)

Click here for PDF Version

ရဟူဒီဘာသာ သည္ ကမာၻ႕ဘာသာႀကီးမ်ား တြင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစၥလမ္ ဘာသာ တို႔ႏွင့္ အတူ ေရွး အက်ဆံုး ဘာသာတရား တစ္ခုျဖစ္သည္။  Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း (ခ်ဴခ်ဲ)

“I take great pride in and highly appreciate the fact that our people have overcome the ordeals of history and displayed to the full the heroic mettle of the revolutionary people and the indomitable spirit of chuch’e Korea, firmly united behind the party…. No difficulty is insurmountable nor is any fortress impregnablefor us when our party leads the people with the ever-victorious chuch’e-oriented strategy and tactics and when all the people turn out as one under the party s leadership.”

—Kim II Sung

ခ်ဴခ်ဲ ဟုအမည္ရေသာယံုၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းကို သိရွိသူ အလြန္နည္းလွမည္ဟုထင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုအေနႏွင့္ ယူဆရန္လည္းခပ္ခက္ခက္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကမာၻ႔ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားကိုေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဤအဖြဲ႕ကိုလည္း ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုအေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေလ့လာအကဲခတ္ၾကသည့္အျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ဆႏၵရွိရာ အရပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုးကြယ္ရာျဖစ္သည္ ဟုက်မ္းစာတြင္ေဖၚျပသကဲ့သို႔၊ ဤ အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ပါ၀င္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ရာ လိုက္ေလွ်ာက္ရာသည္ သူတို႔၏ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားပင္ျဖစ္ေခ်သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားအ့ံမထင္။

Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းအက်ဥ္း (ေမာ္မြန္)

၀ါရွင္တန္ဒီစီ ဧရိယာရွိေမာ္မြန္ဗိမၼန္

၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ႏွင့္ေမရီလင္း  ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ ဟိုင္းေ၀း အမွတ္ ၄၉၅ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမ ႀကီး၏ တစ္ခုေသာ တစ္ေနရာ၊  Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းအက်ဥ္း (ဗုဒၺဘာသာ)

“All that we are is the result of what we have thought: it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.”   Gautama Buddha, Dhammapada

 သမိုင္းအက်ဥ္း
  1. သိဒၶတၳေဂါတမ  – (about 560 – 480 BC) ဗုဒၺဘာသာကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္အရပ္ရွိ ယေန႔ နီေပါ ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြါးႀကီးျပင္းခဲ့သည္။
  2. ဒလိုင္းလားမား – တိဘက္ႏိုင္ငံ ဗုဒၺဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၀ိညာဥ္ေရးေခါင္းေဆာင္
  3. အရိေမၼေတၱယ် – ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ပြင့္မည့္ ဘုရား။
ယေန႔ ကမာၻတြင္ ဗုဒၺဘာသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူ သန္းေပါင္း ၃၂၅ မွ သန္းေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ခရစ္ယာန္၊ အစၥလမ္ ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ ေနာက္တြင္ စတုထၳအႀကီးဆံုးေသာဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း (အစၥလမ္)

“ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူတုိ႔ကို အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ နားမလည္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံ လိုက္ရံုနဲ႕ အလိုအေလ်ာက္ နိဗၺန္ေရာက္တယ္ ဆိုတဲ့တရားပါဘဲ…  Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး မ်ားအေၾကာင္းအက်ဥ္း (ဟိႏၵဴ)

အစားအေသာက္ တစ္ခုခုကို ျမည္းစမ္း မၾကည့္ဘဲ ထိုအစား အစာ၏ အရသာကို ခန္႔မွန္းၾကည့္၍ ရေသာ္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ေပ။  Continue reading