ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာယုဒသန္

judsonအထက္ပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစခ်ီၿပီး ေရးလိုက္ေသာ စာမူကို ဖတ္ရႈသူတိုင္း အ့ံၾသေကာင္း အ့ံၾသသြားပါလိမ့္မည္။ ဆရာယုဒသန္သည္ ျမန္မာသမိုင္း၌ ရာဇ၀င္ တြင္ေသာ  Continue reading